Abdullah bin Abbas

Abdullah bin Abbas, sahabat yang masyhur. Kunyah (panggilannya) Abu Al Abbas. Termasuk sahabat terkenal. Bergelar tinta umat ini dan penghulu tafsir. Dia adalah keponakan Nabi Muhammad SAW. Lahir tiga tahun sebelum terjadinya peristiwa hijrah ke Madinah. Dan sebelum berakhirnya pemboikotan menyeluruh terhadap bani Hasyim. Ia setia menyertai Nabi Muhammad SAW (mulazamah) sehingga ia mengambil ilmu yang banyak dari beliau.


Ia meriwayatkan 1660 hadit. Ketika Rasulullah wafat, ia berusia 13 tahun. Ali bin Abi Thalib mengangkatnya sebagai gubernur Basrah. Ia meninggal dunia di Thaif tahun 68 H dalam usia 70 tahun