Abdullah bin Umar bin Khattab


Abdullah bin Umar bin Khattab. Sahabat mulia. Ia masuk Islam bersama ayahnya di masa anak-anak sebelum mencapai usia baligh. Ia hijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Perang Khandaq adalah peperangan pertama yang dikutinya. Dan ia mengikuti seluruh peperangan setelahnya bersama Rasulullah. Ia pun berkontribusi dalam menaklukan negeri-negeri besar Islam, seperti; Mesir, Syam, Iraq, Bashrah dan Persia. 

 


Ia seorang pemberani dan vokal (dalam menyuarakan kebenaran) serta termasuk ahli ilmu dari kalangan sahabat. Ia meriwayatkan hadits sebanyak: 2630 hadits. Ia merupakan teladan yang baik dalam ibadah dan wara'. Ia meninggal dunia di Mekkah, tahun 73 H pada usia 86 tahun.